Sekretess och cookies

Sekretess och cookies

Kverneland Group, including the brands Kverneland, Vicon and ROC, is a subsidiary of Kubota Holdings Europe B.V (hereinafter also referred to as Kubota).

Sekretess och cookies

Kverneland Group, including the brands Kverneland, Vicon and ROC, is a subsidiary of Kubota Holdings Europe B.V (hereinafter also referred to as Kubota).

 

OM KUBOTA OCH VÅR INSTÄLLNING TILL SEKRETESS

Kubota Holdings Europe B.V. och dess dotterbolag1 och dotterbolag (tillsammans "Kubota") tar din integritet och dina personuppgifter på allvar. Kubota förstår att transparens och respekt är grundläggande aspekter av långvariga relationer och gör därför alla rimliga ansträngningar för att skydda den information som du lämnar till oss.

Detta integritetsmeddelande gäller för alla personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in av Kubota. Hänvisningar i denna integritetspolicy till "Kubota", "vi", "oss" eller "vår" avser Kubota Holdings Europe B.V. och dess dotterbolag och närstående bolag. Varje Kubota-enhet som kontrollerar hur dina personuppgifter samlas in och för vilka ändamål dina personuppgifter används kommer att vara den relevanta "personuppgiftsansvarige" i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning och den europeiska dataskyddsförordningen.

Detta integritetsmeddelande beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in, hur vi använder informationen, med vem vi delar den och vilka val du kan göra om vår användning av informationen. Vi beskriver också de åtgärder som vi vidtar för att skydda informationens säkerhet och hur du kan kontakta oss om våra sekretessrutiner.

Våra sekretessrutiner kan variera mellan de länder där vi är verksamma för att återspegla lokala rutiner och rättsliga krav.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser för din bekvämlighet och information. Dessa webbplatser kan fungera oberoende av Kubota. Länkade webbplatser kan ha sina egna integritetsmeddelanden eller policyer, som vi starkt rekommenderar att du granskar om du besöker någon länkad webbplats. I den mån länkade webbplatser som du besöker inte ägs eller kontrolleras av Kubota är vi inte ansvariga för webbplatsernas innehåll (inklusive "cookies" som används på webbplatsen), eventuell användning av webbplatserna eller länkade webbplatsers sekretesspolicy.

1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER? 

Vi hänvisar till personuppgifter enligt följande definition i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR):
"En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet".

TILLBAKA TILL TOPP

2. HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER 

Kubota and its subsidiaries and affiliates may collect personal data as described below, depending on processing purposes applicable to you.

Aktivitet

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Uppgiftskategorier

Uppgiftskälla

Orderuppfyllelse, leadsgenerering, produktintegration, registrering av produktägare 

Vi behandlar personuppgifter i syfte att behandla och uppfylla beställningar av produkter/tjänster, vilket även omfattar tjänster som tillhandahålls via våra onlineportaler (t.ex. partnerportaler, slutkund/användarportaler och produkt- och medieportaler). Vi kan utbyta uppgifter med återförsäljare och/eller distributörer vid behov. Det sistnämnda omfattar även när vi följer upp din begäran om att bli kontaktad av en relevant återförsäljare eller försäljningspartner-distributör inom vårt nätverk eller via onlineplattformar för att generera leads.

Om du begär att vi ska integrera våra produkter/tjänster med en produkt eller tjänst från en tredje part kan en sådan integration kräva att vi delar relevant information med denna tredje part. Detta kan till exempel omfatta leverantörer av system för flottahantering eller tredje parts tilläggstjänster till våra telematiktjänster/produkter. Uppgifter som behandlas i detta sammanhang kan inkludera diagnostikuppgifter för maskiner/produkter och GPS-positionsuppgifter för maskiner/produkter.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är dels nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig, dels baserad på vårt legitima intresse enligt beskrivningen ovan.

Namn, kontaktuppgifter, beställnings- och betalningsuppgifter och annan information som du ger oss. 

 

Du / Återförsäljare och distributörsnätverk

 

Kundtjänst och support

 

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla kundservice och support. Detta kan till exempel gälla uppdatering och säkerställande av garantiservice, finansiering eller inköp, produktleverans och underhållsstöd. Vi kan dela dina personuppgifter med parter som är involverade i tillhandahållandet av tjänster eller utförandet av de transaktioner du begär, inklusive distributörer och återförsäljare.

På din begäran kan kundsupport även omfatta användning av produktdiagnostikuppgifter och uppgifter om var din relevanta produkt befinner sig för diagnostik- och underhållstjänster, inklusive delning av sådana uppgifter med den återförsäljare/distributör som är involverad i samband med tillhandahållandet av sådan support.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är dels behovet av att behandla uppgifter för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig, dels baserat på vårt legitima intresse enligt beskrivningen ovan.

Name, contact details, order history details, business communications, location data, other information you provide us with.  You / Dealers and distributor network
Marknadsföring och kommunikation 

Vi bedriver marknadsföringsaktiviteter för att marknadsföra våra produkter och tjänster, bland annat via telefon, e-post och post. Du kan när som helst välja att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden.

Den rättsliga grunden för att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig är samtycke, utom när vi enligt tillämplig lag har rätt att skicka användningsmeddelanden till dig för produkter och liknande som tidigare köp du har gjort hos oss.

Namn, kontaktuppgifter, uppgifter om orderhistorik, affärskommunikation. Du / Vår marknadsförings- och kommunikationsavdelning 
Kundundersökningar och återkoppling

Med ditt samtycke kan vi bjuda in dig att delta i kundundersökningar för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster.

Alternativet legitimt intresse?

Namn, kontaktuppgifter, feedback från undersökningar, information om produktinnehav? Du
Evenemang/besök på plats 

Om du deltar i ett live eller digitalt evenemang/en webbplats eller besök som vi står värd för och spelar in via foto och/eller video, kan offentliga kommentarer och frågor som du delar med dig av under evenemanget inkluderas i sådana inspelningar. Vi kan publicera sådana inspelningar efter ett evenemang för våra marknadsföringsändamål. Vi kan också kräva registreringsuppgifter i samband med ditt deltagande i ett evenemang eller besök på en plats.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt legitima intresse enligt beskrivningen ovan.

Foto-/videofilmer, namn, kontaktuppgifter, information som du lämnar i samband med ett evenemang/besök på platsen.

Du / vår ansvariga avdelning

 

Jobbansökningar  

Vi kan använda information som du skickar in antingen via post eller online via en Kubota-webbplats eller portal som är avsedd för detta ändamål för att avgöra om du är kvalificerad för en ledig tjänst som du har sökt i enlighet med de annonserade kvalificeringskriterierna och relevanta sekretessmeddelanden som du får när du använder en sådan webbplats eller portal.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt legitima intresse enligt beskrivningen ovan

Namn, kontaktuppgifter, information som du lämnar i din ansökan, kommunikation med dig. 

 

Du, sociala medier (t.ex. LinkedIn)
Uppföljning och förbättring av produkter och tjänster

För forskning och utveckling av produkter och tjänster samlar vi in och analyserar data som genereras av produkter som är utrustade med telematikutrustning. Sådana uppgifter kan också omfatta GPS-positioner för sådana produkter och detaljerade diagnostiska uppgifter om hur en produkt används.

Förekomsten av telematikutrustning i produkten anges med hjälp av ett klistermärke eller andra identifierande bilder.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt legitima intresse enligt beskrivningen ovan.

Telematikfunktionen kan inaktiveras. Kontakta din lokala återförsäljare/distributör för mer information och hjälp när det gäller telematikfunktionalitet.

Telematik (diagnostik av maskiner/produkter, GPS-platsdata för maskiner/produkter). Produkter som är utrustade med telematik
Uppgifter om personalen hos återförsäljare/distributörer Om du är anställd hos en återförsäljare/distributör behandlar vi dina personuppgifter inom ramen för vårt legitima intresse av att fullgöra våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalen och samarbetet med sådana återförsäljare/distributörer. Namn, kontaktuppgifter, affärskommunikation. Du, återförsäljare och distributörsnätverk

Administration

 

Vi behandlar personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav på företagsadministration och registerhållning (t.ex. skattebaserade skyldigheter att bevara uppgifter) och vårt legitima syfte att upprätthålla en korrekt administration inom ramen för vår dagliga affärsverksamhet. Namn, kontaktuppgifter, beställnings- och betalningsuppgifter, affärskommunikation. Du / Återförsäljare och distributörsnätverk 
Cookies och liknande tekniker  Information om vår användning av cookies och liknande tekniker finns i vår cookie policy.    
Videoövervakning

På våra kontor och anläggningar kan det förekomma videoövervakning som genomförs i enlighet med lokal lagstiftning. Vi använder videoövervakning för att skydda våra fastigheter och vår personal, inklusive för att förebygga och utreda säkerhetsincidenter.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt legitima intresse enligt beskrivningen ovan.

Videofilmer (kan även innehålla ljud) Vår ansvariga avdelning

Överensstämmelse

 

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter för att följa domstolsbeslut och juridiska eller regulatoriska krav; för att förhindra skada, dödsfall, förluster, bedrägeri eller missbruk; för att skydda Kubotas rättigheter eller försvara Kubota i rättsliga förfaranden; och när det behövs i samband med försäljning eller överföring av företagstillgångar.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är dels baserad på nödvändigheten att uppfylla rättsliga skyldigheter, dels baserad på vårt legitima intresse enligt beskrivningen ovan.

Kontextberoende Kontextberoende

TILLBAKA TILL TOPP

3. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER 

Kubota kommer inte att behålla personuppgifter längre än vad som är tillåtet enligt gällande dataskyddslagar. Den tillämpliga datalagringsperioden kan variera per uppgiftskategori. De kriterier som vår lagringspolicy baseras på är följande:

  • Nödvändigheten av att lagra uppgifter mot bakgrund av det syfte för vilket de har samlats in;
  • Överensstämmelse med tillämpliga skyldigheter för lagring av uppgifter enligt tvingande lagstiftning (t.ex. skatteregler);
  • Uppgifternas relevans mot bakgrund av pågående eller potentiella rättsliga förfaranden.

Tillämpliga preskriptionstider enligt civilrätten. Meddela oss om du har särskilda frågor om den tillämpliga lagringsperioden för specifika kategorier av personuppgifter. Vi ger dig mer än gärna ytterligare information om detta.

TILLBAKA TILL TOPP

4. DINA RÄTTIGHETER OCH VAL 

Du har vissa rättigheter när det gäller den personliga information som vi har om dig. Vi erbjuder dig också vissa valmöjligheter när det gäller vilken personlig information vi samlar in från dig, hur vi använder den informationen och hur vi kommunicerar med dig. I enlighet med gällande lagar har du rätt att

  • tillgång till dina personuppgifter som behandlas av Kubota. Du kan få bekräftelse på att vi har personuppgifter om dig, begära tillgång till och få information om de personuppgifter som vi har om dig, få kopior av de personuppgifter som vi har om dig.
  • begära rättelse, uppdatering och radering av personuppgifter.
  • av legitima skäl invända mot att dina personuppgifter behandlas;
  • invända mot att dina personuppgifter används i prospekteringssyfte, inklusive kommersiella syften (marknadsföring);
  • återkalla en samtyckesförklaring som lämnats via webbplatsen eller på något annat sätt (om det finns någon) med verkan för framtiden när som helst, och när som helst få tillgång till ordalydelsen i en sådan samtyckesförklaring.

Du kan välja bort insamling och användning av viss information som vi samlar in om dig på automatisk väg när du besöker våra webbplatser.

Vi använder cookies, pixlar och liknande teknik för att på bästa sätt erbjuda, förbättra och analysera användningen av vår webbplats samt för marknadsföringsändamål. För dessa ändamål vidarebefordrar vi också information om din användning av vår webbplats till våra samarbetspartners. Vissa partners kan behandla dessa uppgifter i länder med otillräcklig dataskyddsnivå, vilket kan leda till att statliga myndigheter får tillgång till dina uppgifter och en begränsning av att utöva dina rättigheter. Om du klickar på "Acceptera allt" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik och behandlingen av dina uppgifter enligt förklaringen och under "Mer information". Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.

TILLBAKA TILL TOPP

CONTACT US

5. KUBOTA'S COOKIES POLICY

(1) Kubota kan använda "cookies" när du besöker våra webbplatser, särskilt för att förhindra att du behöver ange information på nytt vid olika tillfällen. Vissa av de cookies som används på våra webbplatser är strikt nödvändiga för att tillhandahålla de begärda tjänsterna. Som regel raderas dessa cookies efter att din session har avslutats. Andra cookies, t.ex. för webbanalys, lagras under en längre tid och placeras endast om du har gett ditt samtycke i förväg. I avsnitt (3) nedan finns en översikt över de cookies som används, deras syfte och livslängd.

(2) I den mån du har lämnat dina personuppgifter, inklusive din e-postadress, under din registrering eller din tillgång till våra webbplatser eller någon av våra tjänster, kan Kubota, med förbehåll för dina val, koppla ihop webbläsarinformation för din enhet, som behandlas av de cookies som Kubota sänder ut, med dina personuppgifter för att till exempel skicka dig elektroniska undersökningar eller för att visa på din enhet, i annonsutrymme som innehåller cookies som Kubota sänder ut, personlig reklam som är särskilt avsedd för dig och som kan vara av personligt intresse för dig.

(3) När du använder våra webbplatser och inte inaktiverar cookies, och vid behov baserat på ditt föregående samtycke, används följande cookies som beskrivs nedan:

Cookies

Description

_utma Addthis ställer in delnings- och gillaalternativ för sociala medier, som Facebook och Twitter. Det ser till att användaren ser det uppdaterade antalet om de delar en sida och återvänder till den innan vår cache för antal delningar uppdateras.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics är Googles kostnadsfria webbanalysverktyg som främst hjälper webbplatsägare att förstå hur besökarna använder webbplatsen. Det ställer också in cookies på domänen för den webbplats du besöker. Det använder en uppsättning cookies för att samla in information anonymt och rapportera om webbplatsens trender utan att identifiera enskilda besökare.
_cuvid Denna cookie skrivs vanligtvis till webbläsaren vid det första besöket på webbplatsen från den webbläsaren. Om kakan har raderats av webbläsarens operatör och webbläsaren därefter besöker webbplatsen skrivs en ny __cuid-kokie med ett annat unikt ID för besökaren. Denna cookie används för att fastställa unika besökare på webbplatsen och den uppdateras vid varje sidvisning. Dessutom förses denna cookie med ett unikt ID som programmet använder för att säkerställa både cookiens giltighet och tillgänglighet som en extra säkerhetsåtgärd.
_cusid Denna cookie används för att upprätta och fortsätta en användarsession på webbplatsen. När en användare tittar på en sida på webbplatsen försöker skriptkoden uppdatera denna kaka. Om den inte hittar kakan skrivs en ny och en ny session upprättas. Varje gång en användare besöker en annan sida på webbplatsen uppdateras denna cookie så att den upphör att gälla efter 30 minuter, vilket innebär att en enda session fortsätter så länge som användarens aktivitet fortsätter inom 30-minutersintervallen. Denna cookie upphör att gälla när en användare stannar på en sida på webbplatsen längre än 30 minuter.
_cuvon Används för att ange när en besökare senast tittade på en sida.
_hjClosedSurveyInvites Hotjar-cookie som sätts när en besökare interagerar med en modal popup-fönsterruta med inbjudan till undersökning. Den används för att se till att samma inbjudan inte visas igen om den redan har visats. Varaktighet: 365 dagar
_hjDonePolls Hotjar cookie that is set once a visitor completes a poll using the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same poll does not reappear if it has already been filled in. Duration: 365 days
_hjMinimizedPolls Hotjar-cookie som sätts när en besökare minimerar en widget för feedbackundersökning. Den används för att se till att widgeten förblir minimerad när besökaren navigerar på din webbplats. Varaktighet: 365 dagar
_hjShownFeedbackMessage Hotjar-cookie som sätts när en besökare minimerar eller avslutar Incoming Feedback. Detta görs för att den inkommande feedbacken ska laddas som minimerad omedelbart om besökaren navigerar till en annan sida där den är inställd på att visas. Varaktighet: 365 dagar
_hjid Hotjar-cookie som sätts när kunden först landar på en sida med Hotjar-skriptet. Den används för att bevara Hotjar-användar-id:t, som är unikt för den webbplatsen i webbläsaren. Detta garanterar att beteendet vid efterföljande besök på samma webbplats kommer att hänföras till samma användar-ID. Varaktighet: 365 dagar
_hjRecordingLastActivity Detta bör finnas under Sessionsinlagring (till skillnad från cookies). Den uppdateras när en besöksregistrering startar och när data skickas via WebSocket (besökaren utför en åtgärd som Hotjar registrerar). Varaktighet: Session
_hjTLDTest När Hotjar-skriptet körs försöker vi bestämma den mest generiska cookie-sökvägen som vi ska använda i stället för sidans värdnamn. Detta görs för att cookies ska kunna delas mellan underdomäner (i förekommande fall). För att avgöra detta försöker vi lagra cookien _hjTLDTest för olika alternativ för URL-understrängar tills det misslyckas. Efter denna kontroll tas cookien bort. Varaktighet: Session
_hjUserAttributesHash Användarattribut som skickas via Hotjar Identify API lagras i cacheminnet under hela sessionen för att veta när ett attribut har ändrats och måste uppdateras. Varaktighet: Session
_hjCachedUserAttributes I den här kakan lagras användarattribut som skickas via Hotjar Identify API när användaren inte är med i provet. Dessa attribut sparas endast om användaren interagerar med ett Hotjar-återkopplingsverktyg. Varaktighet: Session
_hjLocalStorageTest Den här cookien används för att kontrollera om Hotjar Tracking Script kan använda lokal lagring. Om det är möjligt sätts värdet 1 i den här cookien. De uppgifter som lagras i_hjLocalStorageTest har ingen utgångstid, men de raderas nästan omedelbart efter att de har skapats. Varaktighet: Under 100 ms
_hjIncludedInSample Den här cookien sätts för att Hotjar ska veta om besökaren ingår i det urval som används för att generera Funnels. Detta är en sessionscookie som förstörs när användaren lämnar webbplatsen. Varaktighet: Session
_hjAbsoluteSessionInProgress Den här cookien används för att upptäcka en användares första sidvisningssession. Detta är en True/False-flagga som ställs in av cookien. Varaktighet: 30 minuter
x-ms-cpim-trans Används för att spåra transaktionerna (antal autentiseringsbegäranden till Azure AD B2C) och den aktuella transaktionen. Förfall: Slut på webbläsarsessionen. 
x-ms-cpim-sso:{Id} Används för att upprätthålla SSO-sessionen. Förfall: Slut på webbläsarsessionen. 
x-ms-cpim-csrf Token för Cross-Site Request Forgery som används för CRSF-skydd. Förfall: Slut på webbläsarsessionen. 
x-ms-cpim-cache:{id}_n Används för att upprätthålla statusen för begäran. Förfall: Slut på webbläsarsessionen, lyckad autentisering. 
ARRAffinity / ARRAffinitySameSite Den här cookien sätts av webbplatser som körs på molnplattformen Windows Azure. Den används för belastningsbalansering för att se till att besökarnas sidförfrågningar leds till samma server under varje webbläsarsession. Utgår: Slut på webbläsarsessionen. 

(4) Om du vill kontrollera hur cookies används kan du ändra inställningarna för din dator och din webbläsare.
De flesta webbläsare tillåter viss kontroll av de flesta cookies genom webbläsarinställningarna. Mer information om cookies, inklusive hur du kan se vilka cookies som har ställts in, hittar du på följande webbplats www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Ta reda på hur du hanterar cookies i populära webbläsare:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Information om andra webbläsare hittar du på webbläsarutvecklarens webbplats.

Som anges ovan använder våra webbplatser Google Analytics. För mer information och alternativ för att avstå från att använda Google Analytics, se nedan.

TILLBAKA TILL TOPP

6. USE OF GOOGLE ANALYTICS

(1) Den här webbplatsen använder Google Analytics ("Google Analytics"), en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder cookies för att hjälpa Kubota att analysera hur du använder Webbplatsen, inklusive antalet besökare på Webbplatsen, vilka webbplatser du kommer från och vilka sidor de besöker. Denna information används för att förbättra webbplatsens erbjudande och tjänster. Som regel kommer all information som genereras av kakan om din användning av Webbplatsen att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Eftersom denna webbplats har implementerat Googles funktion för IP-anonymisering kommer din IP-adress att förkortas av Google innan den överförs till USA inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsstater som omfattas av fördraget om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer din fullständiga IP-adress att överföras till en av Googles servrar i USA och förkortas där.

(2) Google kommer att använda denna information i egenskap av uppdragsdatabehandlare för att hjälpa Kubota att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och tillhandahålla andra statistiska och analytiska tjänster i samband med användningen av webbplatsen. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att associeras med andra uppgifter som innehas av Google.

(3)Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och välja bort att bli spårad av Google Analytics på alla webbplatser genom att ladda ner och installera ett webbläsartillägg som finns tillgängligt här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) Som ett alternativ till att installera webbläsarplugin, eller om du använder webbplatsen med webbläsare på mobila enheter, kan du också välja att inte bli spårad av Google Analytics om du klickar på följande opt-out-länk: Opt-out of Google Analytics Tracking: I det här fallet placeras en opt-out-cookie i din webbläsare som förhindrar att Google Analytics spårar din användning av denna webbplats. Kom ihåg att du måste välja bort detta igen om du raderar alla cookies som lagras på din enhet.

(5)Du måste också välja bort detta för varje enhet som du använder för att besöka vår webbplats. För en översikt över integritetsskydd hos Google, klicka nedan.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

TILLBAKA TILL TOPP

7. USE OF HOTJAR COOKIES 

(1) Den här webbplatsen använder Hotjar-cookies ("Hotjar"), en leverantör av webbanalystjänster baserad på St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Webbplatsen använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera denna tjänst och upplevelse. Hotjar är en teknisk tjänsteleverantör som hjälper Kubota att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad användarna gillar och inte gillar osv.) och detta gör det möjligt för oss att bygga och underhålla vår tjänst med hjälp av användarnas feedback.

(2) Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares beteende och deras enheter. Detta inkluderar en en enhets IP-adress (som behandlas under din session och lagras i avidentifierad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) och det föredragna språket som används för att visa vår webbplats. Analysen kan också användas för att spåra hur användarna interagerar med webbplatsen, till exempel genom värmekartor.

(3) Hotjar behandlar denna information på våra vägnar, som bearbetare, i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar är avtalsmässigt förbjuden att sälja någon av de uppgifter som samlas in för vår räkning.

(4) Om du vill att Hotjar inte ska spåra dig kan du utöva den rätten genom att använda webbplatsens cookie-banner eller genom att lägga till en Do Not Track functionality i din webbläsare. Du måste använda denna funktion på varje enhet som du använder för att komma åt vår webbplats.

(5) För ytterligare information, se avsnittet "Om Hotjar" på Hotjar’s supportsajt.

Du kan när som helst be oss att inte skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att kontakta oss på det sätt som anges i avsnittet "Hur du kontaktar oss" eller genom att klicka på länken för avregistrering i de marknadsföringsmeddelanden som du får från oss. För alternativ för avregistrering, vänligen.

Om du förser oss med information eller material som rör en annan person bör du se till att delningen med oss och vår vidare användning som beskrivs för dig från tid till annan är i linje med gällande lagar, så du bör till exempel informera personen i fråga om behandlingen av hennes/hans personuppgifter och få hennes/hans samtycke, vilket kan vara nödvändigt enligt gällande lagar.

Kubota samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från eller marknadsför sig till barn under 13 år. Om ett barn under 13 år har lämnat personuppgifter till Kubota via vår webbplats kan en förälder eller vårdnadshavare kontakta Kubota för att begära att informationen raderas från våra register. Efter mottagandet av en sådan begäran kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att radera barnets information från våra register.

Om du är orolig för att vi har brutit mot dina rättigheter kan du lämna in ett klagomål genom att kontakta Kubota på det sätt som anges i avsnittet Hur du kontaktar oss. Vårt dataskyddsombud kommer att hantera ditt klagomål och ge dig ytterligare information om hur det kommer att hanteras.

Du har rätt att klaga till Information Commissioner's Office (ICO) om du anser att vi inte har hanterat din begäran på ett lämpligt sätt. Information om hur du kontaktar ICO finns på deras webbsajt

TILLBAKA TILL TOPP

8. INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR 

Vi kan överföra den personliga information som vi samlar in om dig till mottagare i andra länder än det land där informationen ursprungligen samlades in. Observera att Kubota går igenom en detaljerad due diligence-process innan vi väljer de databehandlare som vi delar dina personuppgifter med.

I samband med koncerninterna dagliga affärer kan vi överföra personuppgifter till vårt moderbolag i Japan. Japan erkänns av Europeiska kommissionen som ett land som erbjuder en likvärdig dataskyddsnivå som Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I den mån personuppgifter överförs till mottagare i USA har vi ingått så kallade standardavtalsklausuler (som godkänts av Europeiska kommissionen) med sådana mottagare för att uppfylla de europeiska dataskyddslagarna.

TILLBAKA TILL TOPP

9. SECURITY

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för Kubota. Vi har åtagit oss att skydda den information vi samlar in. Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller eller som vi samlar in mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, avslöjande eller användning. Dessa skyddsåtgärder är avsedda att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten för den information du lämnar till oss. Vi utvärderar regelbundet riskerna för din information och uppdaterar våra policyer, förfaranden och teknik i enlighet med detta.

Kubota lagrar personlig information endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket den personliga informationen samlades in, om inte annat krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. Vi vidtar åtgärder för att förstöra eller permanent avidentifiera personlig information om det krävs enligt lag eller om den personliga informationen inte längre behövs för det syfte för vilket vi samlade in den.

TILLBAKA TILL TOPP

10. UPPDATERINGAR AV VÅRT INTEGRITETSMEDDELANDE 

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 29.06.2022 och kan uppdateras regelbundet för att återspegla förändringar i vår praxis för personuppgifter. Vi kommer att informera dig om väsentliga ändringar i sekretesspolicyn i den mån det krävs enligt tillämplig lag.

TILLBAKA TILL TOPP

HOW TO CONTACT US 

Om du har några frågor eller kommentarer om detta integritetsmeddelande, Kubotas sekretesspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter eller uppdatera information eller preferenser som du har lämnat till oss, vänligen kontakta oss på nedanstående adress:

Kontaktperson för lokal sekretess: 

Chief Privacy Officer
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep The Netherlands
khe_g.privacy@kubota.com 

1. Kubota Europe SAS, Kubota (Deutschland) GmbH, Kubota (U.K.) Ltd., Kubota Baumaschinen GmbH, Kubota Farm Machinery Europe SAS, Kubota Research and Development Europe SAS, Kubota Espana S.A., Pulverizadores Fede S.L., Kverneland AS https://ien.kvernelandgroup.com/About-us/Manufacturing-Competence-Global-Presence/Global-Presence-and-Supplier-information