Ansvarsförklaring: Villkor och bestämmelser

”Denna Web-sida är publicerad av Kverneland AS (”Kverneland”) och får endast användas för information. Genom att gå in på web-sidan är du skyldig att beakta de villkor och bestämmelser, som meddelas i denna ansvarsförklaring. Du ska också beakta alla ytterligare restriktioner, som framgår av denna sida.

Kverneland ger dig tillåtelse att lasta ner information (”material”) från denna sida, för personligt men ej för kommersiellt bruk. Denna fullmakt är inte en överföring av rätt till material, och kopior av material får inte på något sätt ändras eller kopieras eller offentliggöras eller distribueras eller på annat sätt användas i någon form för offentlig eller kommersiellt föremål.

Kverneland garanterar inte att denna sida eller servern är fri från skadliga element så som virus. Kverneland garanterar heller inte riktigheten eller fullständigheten av materialet eller pålitligheten av de redogörelser, råd eller åsikter om annan information, som är tillgänglig via denna sida. Kverneland eller någon annan instans i gruppen, som utgör ”Kverneland Group”, inkl. dotterbolag, påtar sig inte något som helst ansvar för eventuella felaktigheter. Materialet på denna sida ska inte användas som grundlag för investeringsbeslut eller liknande.

Kverneland påtar sig inte ansvaret för direkta förluster eller indirekta förluster eller skador av något som helst art, som kan uppstå som följder av användning av denna sida eller information som den innehåller.

 Kverneland kan lägga ut länkar på denna sida till web-sidor som styrs av andra företag. Varken Kverneland eller något annat bolag i Kverneland Group, inkl. dotterbolag, är ansvarig för innehållet på någon av de länkade web-sidorna och påtar sig inte något ansvar i förbindelse med tillgång till att använda dessa web-sidor.

Denna förklaring ska tolkas i överenstämmelse med norsk lag."

Ansvarsförklaring